സ്യൂട്ടബിലിറ്റി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് /ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


 

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റ്ന്റ്മാർക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള 13% അഗ്രിക്ക്ക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പി.എസ്.സി. 6,3,2014 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

*  ഡയറക്ടറെറ്റിൽ നിന്നും സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *