89 പേർക്ക് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് -1 പ്രൊമോഷനായി

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് -2 സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ 2431 മുതൽ 2525 വരെയുള്ള 89 പേർക്ക് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് –1 തസ്തികയിലേക്ക് SE(2) 57044/2013 dtd 5/2/2015 ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രൊമൊഷനായി..പ്രൊമോഷനായവർക്ക് ഫിക്സേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓപ്ഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്.