10 മത് ശമ്പളക്കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..


10 മത് ശമ്പളക്കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..Click here to view

PRC 10 at a Glance
POST Nos PRE-Revised Revised
Assistant Agricultural Officer 617 16180-29180 32300-65400
Agricultural Assistant Grade I 925 13900-24040 27800-56700
Agricultural Assistant Grade II 1543 10480-18300 22200-45800
Agricultural Field Officer(25%HG) 47 20740-36140 41500-83000
Agricultural Field Officer 18740-33680 37500-75600
Agricultural Officer 1097 20740-36140 41500-83000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Messages not found