അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സി. ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ പുനർ നിർൺനയിച്ച് ഉതതരവായി.

ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്.ഇ.(2)  57044/2013 തീയതി 1/1/2014 പ്രകാരം നടത്തിറ്യ പ്രൊമോഷൻ എസ്.ഇ.(2)  57044/2013 തീയതി 8/11/2014 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് കാണുന്നതിന്നയി.. click here