10 മത് ശമ്പളക്കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..

10 മത് ശമ്പളക്കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..Click here to view PRC 10 at a Glance POST Nos PRE-Revised Revised Assistant Agricultural Officer 617 16180-29180 32300-65400 Agricultural Assistant Grade I 925 13900-24040 27800-56700 Agricultural Assistant Grade II 1543 10480-18300 22200-45800 Agricultural Field Officer(25%HG) 47 20740-36140 41500-83000 Agricultural Field Officer 18740-33680 37500-75600 Agricultural Officer 1097 20740-36140 41500-83000