സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനു അപേക്ഷ ക്ഷണീച്ചു.


സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനു അപേക്ഷ ക്ഷണീച്ചു.

========================

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തികാ മാറ്റം വഴി പ്രൊമോഷൻ നേടുന്നതിനു 5 വർഷം സർവ്വീസുള്ള അഗ്ഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ്മാരിൽ നിന്നും പി.എസ്.സി. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Messages not found