സി.ആർ. ഉടൻ സമർപ്പിക്കണം


സി.ആർ. ഉടൻ സമർപ്പിക്കണം

പ്രൊമോഷന് അർഹതയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ  സി.ആർ. ഉടൻ ഡയറക്ട്രേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കത്ത് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Messages not found