അസ്സിസ്റ്റന്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് 75 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 1 മാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരവായി


അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 1 സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ 589 മുതൽ 75 പേർക്ക് അസ്സിസ്റ്റന്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് SE(2) 110/2015 dtd 17/1/2015 ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രൊമൊഷനായി..പ്രൊമോഷനായവർക്ക് ഫിക്സേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓപ്ഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്.

0 thoughts on “അസ്സിസ്റ്റന്റ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് 75 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 1 മാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരവായി

  1. I am manoj c.p. agril Asst Gr.I working in krishi bhavan Anakkara Palakkad D.t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Messages not found